0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

ZAPYTANIE CENOWE: Dzierżawa fotoradaru w wersji przenośnej umożliwiającej pomiary z pobocza drogi na statywie do rejestracji wykroczeń przekraczania prędkości przez kierowców pojazdów.

Numer: ZP.SM.226.30.2014


Łęczyca, dnia 23.05.2014r.

ZAPYTANIE CENOWE

1. Zamawiający : Gmina Miasto Łęczyca, z siedzibą Urząd Miejski w Łęczycy, 99-100 Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 14, zaprasza do złożenia ofert na: dzierżawę fotoradaru w wersji przenośnej umożliwiającej pomiary z pobocza drogi na statywie do rejestracji wykroczeń przekraczania prędkości przez kierowców pojazdów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1do zapytania.

2) Termin realizacji zamówienia: 4 m-ce.

3) Okres gwarancji: określono w załączniku nr 1 do zapytania.

4) Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Miejski w Łęczycy ul. M. Konopnickiej 14, kancelaria, w terminie do dnia 30.05.2014.r.  godzina 09:00.

a) UWAGA! O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za termin dostarczenia ofert wysyłanych za pośrednictwem poczty lub kuriera. Oferty które wpłyną po w/w terminie nie będą brane pod uwagę i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom, którzy je złożyli bez otwierania. Wykonawca może dokonać modyfikacji lub wycofać swoją ofertę po jej złożeniu, jeżeli pisemne powiadomienie o tej modyfikacji lub wycofaniu zostanie dostarczone Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert. Oferty wycofane nie zostaną otwarte. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

b) Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe oznakowanie koperty. Jeżeli dojdzie do otwarcia nieprawidłowo opisanej (oznaczonej) koperty, to taka oferta będzie pominięta podczas rejestracji i w toku dalszego procedowania.

c) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje jej odrzucenie. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu ostatecznego terminu składania ofert.

d) Wykonawca nie może dokonać zmiany i wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.

e) W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących ich treści.

f) W przypadku gdy oferta zawiera braki lub błędy, Zamawiający  poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe oraz inne nieistotne omyłki, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona oraz wzywa Wykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów lub oświadczeń.

g) Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przy czym Zamawiający dopuszcza dokonanie wybory na podstawie tylko jednej oferty spełniającej wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu.

5) Termin otwarcia ofert:   30.05.2014.r.  godzina 09:15.

6) Warunki płatności: określono w załączniku nr 3 do zapytania.

7) Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Tomasz Olczyk – Komendant Straży Miejskiej w Łęczycy, tel. . 24 721 03 36.

8) Sposób przygotowania oferty:

8.1. ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Wszelkie dokumenty składane w trakcie postępowania sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania cenowego oraz podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy.Oferta powinna być złożona w szczelnie zamkniętej kopercie z napisem – dot. Dzierżawa fotoradaru w wersji przenośnej.

8.2. Oferty nie kompletne, nieprawidłowo wypełnione, niespełniające wymagań zamawiającego i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

8.3. W przypadku niezgodności ceny napisanej cyfrowo i ceny napisanej słowami rozstrzygająca będzie cena napisana słownie.

8.4. Wykonawcy będą zobowiązani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

8.5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której może być zaproponowana tylko jedna cena.

8.6. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

8.7. Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

8.8. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego, a także w przypadku braku środków finansowych.

9) . Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

1. Wykonawca określi cenę ściśle według Formularza ofertowego – ZAŁĄCZNIK NR 2 zapytania.

2. Cena musi być podana w złotych polskich (PLN) oraz wyrażona liczbowo i słownie, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku lub do pełnych złotych - jeśli wynika z procedur

Wykonawcy (zgodnie z powszechnie przyjętym systemem rachunkowości).

3. Cena, określona przez Wykonawcę, powinna zawierać w sobie wszystkie koszty mogące powstać w okresie ważności umowy, a także uwzględniać inne opłaty i podatki wynikające z

realizacji umowy jak również ewentualne upusty i rabaty.

4. Stawka podatku VAT jest określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od

towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

5. Ceny podane w ofercie są ostateczne i nie mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy.

6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

10. Treść oferty: załącznik nr 2 do zapytania

11. Kryterium oceny ofert.

1) Oceny ofert będzie dokonywała Komisja przetargowa.

2) W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki, komisja dokona  oceny ofert w oparciu o następujące kryteria wyboru:

Lp

Kryterium

Znaczenie w %

Opis

 

a)

Najniższa cena

100

cena za całość usługi określonej w

przedmiocie zamówienia (podana przez wykonawcę w zł. brutto)

3) Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień     dotyczących treści złożonych ofert.                                

12. Oferta winna zawierać:

1)         prawidłowo wypełniony druk „FORMULARZ OFERTOWY” – załącznik nr 2

2)         aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3)         dokumenty dotyczące fotoradaru opisane w załączniku nr 1 – opis przedmiotu zamówienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» ZAŁĄCZNIKI «
załącznik nr 1
Dodany: 23.05.2014 godz. 14:57
 
załącznik nr 2
Dodany: 23.05.2014 godz. 14:57
 
załącznik nr 3
Dodany: 23.05.2014 godz. 14:57
 
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dodany: 04.06.2014 godz. 15:25
 Ostateczny termin składania ofert:
 30 2014Informacja opublikowana przez:
  dnia 23 2014 godz. 14:57
Liczba odsłon:
  726 od 23 2014 godz. 14:57  (średnio 1.6 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Miasta Łęczyca
sekretariat@leczyca.info.pl